Ga terug

Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Nienke SOULSOUND.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Coaching in Nature, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17246914, biedt diensten aan op het gebied van begeleiding, bestaande uit coaching of aanverwante werkzaamheden van mensen met psychosociale klachten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Cliënt en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt.

ARTIKEL 2: TOEPASBAARHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Opdrachtnemer te leveren diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor elke overeenkomst, waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten van  Cliënt.

2.4  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5  De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.coachinginnature.nl.

2.6  Coaching in Nature behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in, dat steeds de laatste (op de website gepubliceerde) versie van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  Alle offertes die door Opdrachtnemer worden gemaakt, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt slechts dan tot stand indien Opdrachtnemer een getekende overeenkomst retour ontvangt van Cliënt of Cliënt anderszins de opdracht schriftelijk of per mail bevestigt aan Opdrachtnemer.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1  Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2  Bij het niet kunnen nakomen van de wederzijds aangegane verplichtingen, zoeken we samen naar een passende oplossing. 

4.3  Cliënt zorgt ervoor, dat alle informatie waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, deugdelijk en volledig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer. Indien Cliënt de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en/of de extra kosten, die voortvloeien uit de vertraging factureren aan Cliënt conform de gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 5: TARIEF

5.1  Het tarief van de Opdrachtnemer omvat alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

ARTIKEL 6:  BETALING 

6.1  Betaling dient plaats te vinden na elke sessie en binnen 14 dagen na factuurdatum. 

6.2  Wanneer betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt, is Cliënt van rechtswege automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtnemer is, na ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1  Tenzij er een wettelijke of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Opdrachtnemer en Cliënt alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, geheimhouden tegenover derden.  Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan derden, die door haar bij de uitvoering van een Overeenkomst worden ingeschakeld.

ARTIKEL 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1   Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Cliënt verstrekte producten. 

8.2   Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld en e.e.a. niet te herleiden is tot individuele Cliënt.

ARTIKEL 9:  AANSPRAKELIJKHEID

9.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is iedere aansprakelijkheid jegens Cliënt uitgesloten voor alle schade, uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.

9.2  Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Schade opgelopen tijdens buitenactiviteit is eigen verantwoordelijkheid van Cliënt en wordt niet afgedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

9.3  Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden (zoals coaches, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

9.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.5  Opdrachtnemer ofwel door haar in te schakelen derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënt, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door haar in te schakelen derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

9.6  De Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Cliënt en Opdrachtnemer samenhangen, waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

9.7  Indien Cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 maand na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van de maand te vervallen.

ARTIKEL 10:  ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Bij annulering door Cliënt  korter dan 24 uur voor aanvang van een losse coaching- en/of begeleidingsactiviteit dient Cliënt annuleringskosten aan Opdrachtnemer te betalen ter hoogte van 100% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Opdrachtnemer is bevoegd nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verricht.

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Cliënt, indien Cliënt in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

ARTIKEL 12:  OVERMACHT

12.1 Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

ARTIKEL 13:  OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar is, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

14.2 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

ARTIKEL 14:  GESCHILLENBESLECHTING

15.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Cliënt en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst is gevestigd.

Vastgesteld te Eindhoven op 15-2-2020.

 

Ga terug