Ga terug

Privacy Policy

Nienke SOULSOUND

Nienke Crijns

Nieuwstraat 11

6099 AA Beegden

Tel.: 0031 (0) 6 15367641

E-mail: [email protected]

www.nienkesoulsound.nl

PRIVACY POLICY

Als praktijkhouder hecht ik veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy-beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

‘Coaching in Nature’ (vanaf hier genoemd: mijn praktijk) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

• verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen

• op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

.

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?

Als praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door mijn praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• administratieve doeleinden bij het verlenen van coaching

• communicatie over de coachingsvraag

De gegevensverwerking

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je mij hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

• naam

• adres/contactgegevens

• geboortedatum

• burgerlijke staat

• gegevens van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) (indien jonger dan 18 jaar)

Rechten

– Als klant heb je het recht te weten dat gegevens over jou worden verwerkt. Ik informeer je daarover in algemene zin door middel van dit rivacybeleid.

– Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kunt je schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

– Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoek. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

– Als je gegevens wilt laten vernietigen kunt je daartoe een verzoek indienen. 

Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

– betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijke vertegenwoordiger, doorgaans de ouders, uitgeoefend.

– betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend.

– betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend.

Verstrekkingen aan derden

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen binnen en buiten de EU.

Bewaartermijn

De administratieve gegevens worden gedurende vijf jaar na afloop van de sessies bewaard.

In andere gevallen dan in dit artikel vermeld, worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Wijzigingen

Mijn praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal je in dat geval via de website informeren.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Als je naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.